07.06.2023

Vodíková stratégia Košického kraja

Pozvánka – Informačný seminár k výzvam MAS Zemplín pod Vihorlatom

Oznámenie o strategickom dokumente


Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Zmluvy

Dohoda č. 23/42/054/1847 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci projektu „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN

Zmluva o poskytnutí dotácie

Príkazná zmluva č. 4/2023

Príkazná zmluva č. 3/2023

Príkazná zmluva č. 2/2023

Príkazná zmluva č. 1/2023

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

Kúpna zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode č: 23/42/054/305

DPO SR – Zmluva č. 1423 292

Zmluva o dielo č. 1/2023

Dohoda č. 23/42/054/305 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ uzatvorená podľa ustanovenia §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 16. 06. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 05. 2016

Dohoda č. 23/42/054/181 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3 podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-312/2022

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ADZ5

DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Faktúry

FA_01_2023

FA_02_2023

FA_03_2023

FA_04_2023

FA_05_2023