A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Koňuš

Sídlo: Koňuš 39, 07263 Koňuš

IČO: 00325333

DIČ: 2020740821

Štatutárny zástupca: Kvetoslava Šabáková - starostka obce

e-mail: konus@lekosonline.sk

tel. č.: 056 / 652 33 15

   

     Obec Koňuš je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.