Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Koňuš
 • Sídlo: Koňuš 39
 • Štatutárny zástupca: Mgr.Kvetoslava Šabáková
 • IČO: 00325333
 • DIČ: 2020740821
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 56 652 33 15
 • E-mail: konus@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk  

—————————————————————————————————

ROK 2019

Výzva na predkladanie ponuky realizuje výber dodávateľa prác podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom ,, Výstavba detského parku v obci Koňuš,,