Záverečný účet obce Koňuš za rok 2021


Výročná správa obce Koňuš za rok 2021


Zámer predaja nehnuteľného majetku


Návrh rozpočtu


Oznámenie o prerokovaní konceptu Územného plánu obce Koňuš  – prílohy


Rozhodnutie o zmene užívania stavby


Program rozvoja obce 2020 – 2025


Návrh VZN o opatrovateľskej službe


Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021


Záverečný účet obce Koňuš za rok 2020 – návrh


UPS Koňuš – oznámenie


Výzva pre ,ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali


Výzva pre vlastníkov ,ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali


Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 – zverejnené 11.03.2021


Oznámenie o vstupe na pozemok-Verejná vyhláška


Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu


RÚVZ – Systematická kontrola dodržiavania nariadených opatrení na ochranu zdravia

Zmluvy

Dohoda č. 01/2021/26

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. ID/0091/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie ID/0091/2021

ÚPSVaR – Dohoda č. 21/42/010/142 – zverejnené 09.11.2021

Zmluva o dielo č. 1/10/2021 – zverejnené 14.10.2021

ÚPSVaR – Dohoda č. 21/42/012/126-zverejnené 23.09.2021

Zmluva č. 9/2021 o výkone štatutárneho auditu na rok 2021

Zmluva č. 1421 410

NATUR-PACK – Dodatok č. 4 – zverejnené 11.03.2021

SPP – Dodatok č. 002-zverejnené 11.03.2021

SPP-Dodatok č. 002-zverejnené 11.03.2021

Zmluva o správe a podpore webstránky – zverejnené 17.02.2021

FÚRA – Dodatok 2/2021 – zverejnené 17.02.2021

FÚRA – Dodatok 1/2021 – zverejnené 17.02.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-602/2020  – zverejnené 05.01.2021

Faktúry

PFA 01/2021

PFA 02/2021

PFA 03/2021

PFA 04/2021

PFA 05/2021

PFA 06/2021

PFA 07/2021

FA_9_2021

FA_10_2021

FA_11_2021

FA_12_2021