Dokumenty rok 2021

Oznámenie o prerokovaní konceptu Územného plánu obce Koňuš  – prílohy

Rozhodnutie o zmene užívania stavby

Program rozvoja obce 2020 – 2025

Návrh VZN o opatrovateľskej službe

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021

Záverečný účet obce Koňuš za rok 2020 – návrh

UPS Koňuš – oznámenie


Výzva pre ,ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali


Výzva pre vlastníkov ,ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali


Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 – zverejnené 11.03.2021


Oznámenie o vstupe na pozemok-Verejná vyhláška


Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu


RÚVZ – Systematická kontrola dodržiavania nariadených opatrení na ochranu zdravia

Zmluvy

Zmluva č. 9/2021 o výkone štatutárneho auditu na rok 2021

Zmluva č. 1421 410

NATUR-PACK – Dodatok č. 4 – zverejnené 11.03.2021

SPP – Dodatok č. 002-zverejnené 11.03.2021

SPP-Dodatok č. 002-zverejnené 11.03.2021

Zmluva o správe a podpore webstránky – zverejnené 17.02.2021

FÚRA – Dodatok 2/2021 – zverejnené 17.02.2021

FÚRA – Dodatok 1/2021 – zverejnené 17.02.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-602/2020  – zverejnené 05.01.2021

Faktúry

PFA 01/2021

PFA 02/2021

PFA 03/2021

PFA 04/2021

PFA 05/2021

PFA 06/2021

PFA 07/2021

Comments are closed.